Lees deze mededeling aandachtig door voordat u de site gebruikt. Hierin wordt het gebruik geregeld dat u maakt van de site en al het materiaal op de site.

Algemeen

Deze site is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden, en informatie over producten, diensten en acties geldt alleen binnen dit land. Deze website is niet gericht tot personen die zich elders bevinden.

Door toegang te zoeken tot de site accepteert u dat u bent gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden, dus u dient deze gebruiksvoorwaarden elke keer als u de site benadert, opnieuw te bekijken. Als u niet bereid bent om het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van deze site.

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons. U komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.

Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor andere landen.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Copyright. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van ons en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site (‘framing’) of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door ons en de aan haar gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Verkrijgbaarheid van producten

Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Voor de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Inhoud

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies. Elke aansprakelijkheid van deze site, de aan haar gelieerde bedrijven en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van ons en de aan haar gelieerde bedrijven, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voorzover juridisch toegestaan, uitgesloten.

Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden en de site
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internet sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat ons bedrijf verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch ons bedrijf, noch de aan ons gelieerde bedrijven, noch zijn of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door ons bedrijf of de aan ons gelieerde bedrijven.

Indien u op enig moment merkt dat u toegang tot een andere site hebt gekregen, kunt u naar deze site terugkeren door op de ‘backwards’-pijl te klikken, of door het domeinadres van ons bedrijf in te toetsen.

Door u verstrekte informatie

Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden.

Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

Bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u ons via deze site verstrekt worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met ons Privacy Verklaring. Leest u het Privacyverklaring zorgvuldig voordat u ons informatie verstrekt.

Neem contact met ons op

Indien u een vraag of klacht heeft over deze site, neemt u dan contact op.

Vluchtgegevens

Vergelijk uw vluchtgegevens met de gegevens die vermeld staan op de bevestiging van het uitvoerend taxibedrijf. Indien deze gegevens niet met elkaar overeenstemmen, neem dan contact op met TAXI KENNEMERLAND of met het uitvoerend taxibedrijf.

Vroegtijdig boeken

Uw boeking dient minimaal 12 uur voor vertrek bij ons bekend te zijn. Voor boekingen binnen 12 uur voor vertrek kunnen we u geen correcte afhandeling garanderen. Uiteraard doen we onze best en vaak lukt het ook wel conform de kwaliteitsrichtlijnen, neem bij twijfel contact op met TAXI KENNEMERLAND.

Beschikbaarheid

Boekingen bij TAXI KENNEMERLAND zijn altijd afhankelijk van beschikbaarheid van taxi’s.

Manier van vervoer

Taxi’s kunnen geboekt worden op basis van ‘prive vervoer’. Hierbij kan uw rit NIET gecombineerd worden met een andere rit.

Bagage

Het vervoeren van één stuk bagage en één stuk handbagage per betalende passagier is inbegrepen.
Het meenemen van extra bagage is mogelijk, mits dit vooraf is aangemeld. In de meeste gevallen kan er ook extra bagage meegenomen worden mits dit bij boeking wordt besproken. In sommige gevallen wordt een extra zitplaats in rekening gebracht per twee stuks extra bagage.

Vertragingen

TAXI KENNEMERLAND kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, die tot gevolg hebben dat u de vliegaansluiting mist. U kunt er echter verzekerd van zijn dat wij alles zullen doen om dit te voorkomen.

Terugreis

In geval de aangemelde vlucht is vertraagd, MOET u dit door geven! U belt zodra u geland bent, dan pas rijdt TAXI KENNEMERLAND pas naar Schiphol om u op te halen. Houdt ten alle tijden uw mobiele telefoon aan (ook geluid), zodat er onderling communicatie kan plaats vinden.

Kinderzitjes

Kinderzitjes en stoelverhogers zijn in Nederlandse taxi’s NIET verplicht. Door TAXI KENNEMERLAND kunnen, zogenaamde maxi-cosi’s (voor baby’s), in sommige gevallen geleverd worden. U dient dit bij boeking duidelijk aan te geven. TAXI KENNEMERLAND biedt, tegen vergoeding, de mogelijkheid om kinderzitjes of stoelverhogers te leveren tijdens het vervoer van kinderen vanaf circa 9 maanden tot 3 jaar (9-18 kg) en kinderen van circa 3 tot 11 jaar (15-26 kg). U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste opgave van leeftijd dan wel gewicht. TAXI KENNEMERLAND is niet aansprakelijk voor een onjuiste opgave ter bepaling van het juiste beveiligingsmiddel en voor het zoekraken van en of schade aan de door u in opslag gegeven eigendommen.

Betaling

Het vervoer dient u contant/PIN/ creditcard aan de chauffeur te betalen. Bij een retourboeking betaalt u op de heenreis het volledige bedrag en ontvangt u een kwitantie voor de terugreis. U kunt ook online reserveren en online afrekenen per iDeal.

Annulering

Vóór 12 uur voor aanvang van uw eerste rit rekent TAXI KENNEMERLAND 15% administratie- en annuleringskosten. Bij annulering binnen 5 uur zijn we genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen. Deelannuleringen bij geboekte retourreizen binnen 12 uur voor aanvang van de eerste rit zijn niet toegestaan.

Vervoersvoorwaarden

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is geregeld, zijn van toepassing de Algemene Vervoersvoorwaarden en betalingscondities voor het vervoer van personen met personenauto’s gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 20 maart 2003, aktenummer 31/2003 door Koninklijk Nederlands Vervoer. Op verzoek zenden wij u deze voorwaarden toe.

Vaste klanten

korting

Vaste klanten van Taxi Kennemerland kunnen 20% korting op de taximeter krijgen, vraag gerust naar de voorwaarden.


Call Now Button